مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30شرکت بيمه اتکايي ايرانيان - نماد: اتکاي(اتکايي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-108 مورخ 1399/06/24، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/16 درمحل خيابان ملاصدرا، خيابان شيرازي شمالي، خيابان زاينده رود غربي، پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گروه مالي سپهر صادرات362313821.11 %
دانش گستران آتي سازپويا455867771.4 %
آرمان گستر ظفرمند506303471.56 %
تجارت پيشگان ميهن نگر پارس590519701.82 %
سرمايه گذاري پارس آريان607689161.87 %
بانک سرمايه621447031.91 %
تامين مسکن گروه مالي پاسارگاد635179141.95 %
ليزينگ پاسارگاد635179141.95 %
پيام آوران مديريت ايرانيان642200001.98 %
بيمه دانا734523892.26 %
ساير سهامداران782399572.41 %
آرمان گستر خردمند828884522.55 %
دانا گستر کاسپين857434322.64 %
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان1265358283.89 %
سام الکترونيک1270358283.91 %
سام گروه1270358283.91 %
بازرگاني همقدم1270358283.91 %
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد1339670504.12 %
توسعه مديريت پارس حافظ1483057544.56 %
سرمايه گذاري فرهنگيان2554448687.86 %
بيمه پاسارگاد2877355498.85 %
تامين آتيه سرمايه انساني گروه مالي پاسارگاد39122607212.04 %
جمع255031675878.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رسول سعدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر امين تفرشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس کفافي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 650,000 100,000 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.