icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
قند اصفهان
سرمایه ثبت شده:
195,000
نماد:
قصفها
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
384216
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/08/30
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد