مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اضافه نمودن ريز گردش نتايج فروش حق تقدم. .
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت البرز دارو - نماد: دالبر

موضوع:  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-98A-080 مورخ 1398/09/19 در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 1,860,000,000,000 ریال به مبلغ 2,200,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.
شرح مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده 189,648,365,300
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 1,942,104,255
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده 187,706,261,045
تعداد حق تقدم های استفاده نشده 9,235,890
مبلغ متعلق به هر حق تقدم 20323