مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنايع پتروشيمي گلستان - نماد: شستان

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/08/05 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1399/08/17 در استان گلستان ،شهر گرگان به آدرس گرگان، بلوار ناهارخوران ،عدالت 95 ،ساختمان دوم سمت راست ، طبقه اول سالن اجتماعات شرکت صنايع پتروشيمي گلستان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
با در دست داشت اوراق سهام (مدارک مالکيت ) و کارت ملي در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 1399/08/14 و 139/08/15 در ساعات اداري جهت دريافت برگه ورود به جلسه به دفتر مرکزي شرکت واقع در گرگان، بلوار ناهارخوران ،عدالت 95 ،ساختمان پتروشيمي گلستان واحد سهام مراجعه فرمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت صنايع پتروشيمي گلستان
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد