مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پاکسان - نماد: شپاکسا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/11/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/09/11 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهرشرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر234823فرهنگ ساکيفرهنگ ساکي3962245723نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مديريت اجرايي
شرکت صنايع بهداشتي سايناشرکت صنايع بهداشتي ساينا181802حافظ رضاييچنگيز نظاميوند چگيني فرد4320705890عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت بازرگاني
شرکت مديريت ياران توسعه بهشهرشرکت مديريت ياران توسعه بهشهر237234ابراهيم جماليهمايون باقري طادي1111448711عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حسابداري
شرکت مرواريد هامونشرکت مرواريد هامون2267امير حمزه توسليامير حمزه توسلي3341353127عضو هیئت مدیرهموظفليسانس مديريت بازرگاني و mba کار آفريني
شرکت گلتاششرکت گلتاش3601حميد رضا آصفيحبيب همداني رجاء1280317140رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت و سيستم بهره وري