icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
کنترل گاز اکباتان
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
ونفت3
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام کنترل گاز اکباتان

1. صورتهاي مالي شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. وضعيت نحوه تسويه مطالبات از شرکت مگاموتور دريادداشت توضيحي 4-1-29 صورتهاي مالي منعکس مي‌باشد. در اين ارتباط شرکت مورد رسيدگي نيز مبلغ 3 ميليارد ريال نزد بانک مزبور سپرده‌گذاري نموده که تا پرداخت آخرين قسط تسهيلات مزبور، حق برداشت از آن سلب گرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 شرکت،توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 22 ارديبهشت ماه 1397 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

7. اهم موارد عدم رعايت مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 7-1- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات مديرعامل و اعلام آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي.
7. -7-2-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام.
7. -7-3-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي جايگزين نماينده حقيقي مستعفي احدي از اعضاي حقوقي عضو موظف هيات مديره با توجه به تسويه و قطع همکاري با مشاراليه.
8. اقدامات هيات مديره در خصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1397/04/13 صاحبان سهام درخصوص پيگيري وصول مابقي مطالبات از آقاي نوري آي دقدي، به طور کامل رعايت نشده است.
9. اقدامات لازم به منظور معرفي صاحبان امضاي مجاز شرکت به بانکهاي طرف حساب، بطور کامل به عمل نيامده و کماکان برخي از اعضاي هيأت مديره سابق، صاحبان امضاء مجاز مي‌باشند.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي منعکس گرديده است، برابر نامه مديريت نظارت بر بازار اوليه به دليل عدم عرضه سهام شرکت مورد رسيدگي ظرف مهلت مقرر در فهرست نرخ هاي بازار شرکت‌هاي کوچک و متوسط فرابورس ايران که منجر به لغو پذيرش شرکت گرديده، به استناد بند 3 صورت جلسه مورخ 1391/05/16 شوراي عالي بورس، شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامي عام) از فهرست شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج گرديد.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‎نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.

24اردیبهشت1398
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Mohammadreza Abdi [Sign]8715281398/03/13 19:35:14
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581398/03/13 19:40:16