مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت کشت و صنعت جوين - نماد: جوين
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 723350در تاریخ 1399/11/30 به استحضار می رساند توضيحات درمورد صورت هاي مالي مياندوره منتهي به 99/10/30