مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه زندگي باران - نماد: باران

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/11/16  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/11/16 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سيدافضل موسويسيدافضل موسوي4283896349فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس مهندسي عمران
بابک جهان آرابابک جهان آرا0942864638فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حقوق بين الملل
محمدرضا مديريمحمدرضا مديري0067774458فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد MBAو دکتراي پزشکي
بهرنگ اسدي قره جلوبهرنگ اسدي قره جلو2392067600فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي MBA
عليرضا هاديعليرضا هادي0452772648فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت اجرايي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
عليرضا هادي