icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
موتوژن
سرمایه ثبت شده:
680,400
نماد:
بموتو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
311006
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره موتوژن

1. 1- صورت¬وضعيت مالي گروه و شرکت موتوژن (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398و صورت¬هاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت اصلي، براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبورهمراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه، براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬و¬جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد که از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شده و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. 3- براساس بررسي هاي اجمالي انجام شده اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 4- مانده حساب هاي دريافتني، پيش پرداخت ها و موجودي مواد و کالا (منعکس در يادداشت هاي 15 الي 17 صورت هاي مالي) شامل مبلغ 134 ميليارد ريال حساب هاي راکد و نقل از سال هاي گذشته مي باشد که براي معادل مبلغ 110 ميليارد ريال آن ذخيره در حساب ها منظور گرديده و نسبت به بخشي از مطالبات نيز اقدامات حقوقي انجام شده است، تعيين ميزان ذخيره مورد لزوم از بابت موارد مذکور منوط به پي گيري و اعلام نظر مسئولين مربوطه مي باشد.
5. 5- در خصوص يک فقره تسهيلات ريفاينانس گشايش شده در بهمن ماه 1396 به مبلغ 641.910 يوروکه با نرخ رسمي ارز در آن زمان گشايش و در سررسيد 6 ماهه با بانک تسويه شده است، پس از ترخيص کالا( در ارديبهشت ماه سال 1397) و مصرف اقلام ياد شده، با توجه به تصميمات مراجع ذيصلاح دولتي، نرخ ارز مورد استفاده در تسويه بدهي به نرخ سامانه نيما تغيير يافته و ما به التفاوت در سنوات قبل از حسابهاي بانکي شرکت برداشت و ثبت حساب ها شده است. معهذا طبق نامه شماره 451869/97 مورخ 18/12/1397 بانک مرکزي و بر اساس مصوبه مورخ 15/12/1397 هيئت وزيران، اعتبارات اسنادي مدت دار يوزانس و ريفاينانس که اسناد حمل و ترخيص آنها قبل از 16/05/1397 بوده، منوط به تائيد دستگاه اجرايي ذيربط، تامين ارز آنها به نرخ رسمي خواهد بود. استرداد ما به التفاوت پرداختي، به مبلغ 22.250 ميليون ريال، موکول به نتيجه اقدامات و پي گيري هاي مسئولين شرکت است.
6. 6- با تصميم مديريت ارشد شرکت موتوژن (سهامدار اصلي)، فعاليت شرکت فرعي خودرو صنعت موتوژن از ابتداي سال 1398 با هدف ادغام در ساير شرکت هاي تابعه متوقف گرديده است. در اين خصوص کليه دارائي ها و اموال منقول (شامل موجودي ها) و نيز تعهدات ( از جمله تعهدات قرارداد با شرکت مگاموتور) آن به صورت اماني به شرکت اصلي موتوژن منتقل و نگهداري مي گردد. با عنايت به مراتب ياد شده، فرض تداوم فعاليت شرکت فرعي مورد اشاره منوط به تحقق شرايط پيش بيني شده توسط مديريت براي برون رفت از توقف فعاليت مي باشد.
7. 7-شرکت فاقد آيين نامه فروش و تخفيفات بوده و عمده فروش هاي انجام شده به مشتريان در دوره مالي مورد گزارش به صورت اعتباري بوده که از اين بابت تضمين کافي نيز از آنان اخذ نگرديده است. شايان ذکر است دوره وصول مطالبات نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز افزايش داشته و به همين لحاظ ( تغيير سياست هاي فروش) شرکت ناچارا اقدام به اخذ وام و متحمل هزينه مالي بيشتر شده است.اين در حالي است که عمده خريد مواد اوليه به صورت نقدي (از طريق بورس کالا) صورت گرفته است. از طرف ديگر موجودي کالاي ساخته شده و نيمه ساخته پايان دوره هاي مورد گزارش نسبت به پايان سال مالي قبل (31/06/1398) افزايش قابل توجهي نشان مي دهد که با توجه به اينکه بخش زيادي از اين افزايش مربوط به گروه محصولات صنعتي بوده از مصاديق تغييردرسياست هاي توليد و فروش بوده است.
9. -طي دوره مالي موردبررسي، مفاد دستورالعمل‌هاي مرتبط با افشاء اطلاعات شرکت‌هاي پذيرفته‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص موارد زير رعايت نشده است: - بند 1 ماده 10 دستورالعمل پذيرش در خصوص رعايت حداقل نصاب سهام شناور. -ماده 5 دستور العمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در خصوص تقسيم سود مصوب شده مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني
10. 10- کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي، موردبررسي قرارگرفته است. بر اساس بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده، به اسثناي لزوم بهبود کنترل هاي داخلي مرتبط با نظام بهاي تمام شده توليدات، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت، کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، برخورد ننموده است.
11. 11- دستور العمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس که در تاريخ 12 آبان ماه 1397 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گرديده، در برخي موارد از جمله فراهم نمودن حضور در مجامع عمومي شرکت و اعمال حق راي به طريق الکترونيکي مورد تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار، درج برخي اطلاعات شامل حقوق و مزاياي مديران و توديع سهام وثيقه مديران نزد شرکت به ميزان يک دهم درصد سهام شرکت يا حداقل پنج ميليارد ريال از سهام شرکت با توجه به آماده نبودن زيرساخت هاي تعيين شده در شرکت، رعايت نشده است.

8. 8-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است."ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

12خرداد1399
موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه کوشا منش Ghasem Yahaghi [Sign]8009081399/03/13 22:04:12
مدير موسسه کوشا منش Ahmad Moosavi [Sign] 1399/03/13 22:07:49