مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت البرز دارو - نماد: دالبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-080 مورخ 1398/09/19، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 درمحل تهران-خيابان 16 آذر -دانشگاه تهران -ساختمان جديددانشگاه داروسازي-سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کي بي سي61960 %
ايران دارو387200 %
سبحان دارو387200 %
شرکت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان ( سهامي خاص )2500000.01 %
بيمه اتکا ايرانيان(سهامي عام )7000000.04 %
ساير12124150.07 %
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز126288870.68 %
سرمايه گذاري البرز540025642.9 %
گروه داروئي سبحان121269892565.2 %
جمع128157642768.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الياس کهزادي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
340,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه