icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
کنترل گاز اکباتان
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
ونفت3
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام کنترل گاز اکباتان

1. صورتهاي مالي شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامي عام) شامل ترازنامه در تاريخ 29 اسفند ماه 1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دريافتني هاي تجاري (يادداشت توضيحي 5) شامل مطالبات از آقاي Nuriy Ev Aydogdy به مبلغ 4.182 ميليون ريال (معادل 88.366 دلار آمريکا) عمدتا در رابطه با فروش محصولات شرکت طي سال هاي مالي گذشته مي باشد که تاتاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده است. گفتني است در اين رابطه تضمين هاي مورد لزوم از نامبرده اخذ نگرديده و تاييديه درخواستي نيز واصل نشده است. همچينن دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 2.022 ميليون ريال اقلام راکد و منقول از سال هاي قبل (داراي مبلغ 954 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول) مي باشد که تاتاريخ اين گزارش تسويه و تعيين تکليف نشده است. با عنايت به مراتب مذکور تعيين ذخيره احتمالي و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش موکول به دستيابي به اطلاعات تکميلي و تعيين تکليف اقلام راکد مي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 4-12، شرکت مورد رسيدگي در سال 1384 اقدام به انعقاد قرارداد چهار جانبه با سه شرکت ديگر (تحت عنوان کنسرسيوم تدبير) به منظور دوگانه سوز نمودن تعداد 125 هزار دستگاه خودرو نموده که بخشي از حق الزحمه دريافتي از اين بابت به حساب درآمدهاي عملياتي سال هاي قبل منظور شده و الباقي مبالغ دريافت شده به ميزان 3.097 ميليون ريال تحت عنوان مطالبات کنسرسيوم موصوف در صورتهاي مالي طبقه بندي گرديده است. طي سال مالي مورد گزارش کل مبلغ اخير الذکر به عنوان سود کنسرسيوم شناسايي و به حساب ساير درآمدهاي عملياتي (يادداشت توضيحي 22) منظور شده است. دلايل توجيهي و مستندات لازم در اين باره به اين موسسه ارائه نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

7. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. دراين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد. .

8. الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاي اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 9 ماهه (موضوع بند 4 ماده 7 دستورالعمل مربوطه) به طور کامل رعايت نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

22اردیبهشت1397
موسسه حسابرسي انديشمند تدبير
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه انديشمند تدبير Amirhosein Seyed Salehi [Sign]8004061397/04/04 16:37:33
مدير موسسه انديشمند تدبير Fatholah Fatemieh [Sign]8312041397/04/04 16:48:29