مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال - نماد: زمگسا
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثير اپيدمي کرونا به استحضار می رساند شيوع ويروس کرونا در عملکرد توليدي شرکت تاثير عمده اي نداشته فقط در اسفند ماه 98 وصول مطالبات شرکت با مشکل مواجه شداين موضوع در فروردين ماه سال جاري رفع گرديده است و در حال حاضر توليد و فروش شرکت به روال عادي خود ادامه مي دهد و شرکت با هيچ گونه مشکلي مواجه نمي باشد. بديهي است در صورت وقوع هرگونه رويداد با اهميت ، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان افشا مي شود. که
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.