icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
ليزينگ صنعت و معدن
سرمایه ثبت شده:
2,000,000
نماد:
ولصنم
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
589105
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۲۸۱,۲۳۶ ۲۸۰,۲۹۴ ۰ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۸۱,۵۴۷ ۵۳,۷۸۳ ۵۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۰ ۰ -- سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۰ ۰ --
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱,۸۵۳,۵۹۶ ۱,۸۱۴,۲۲۰ ۲ پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۰ ۰ -- ذخیره مالیات بر درآمد ۵۸,۷۱۰ ۸۲,۰۷۹ (۲۸)
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ -- حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
پیش پرداختها ۲۰,۲۸۷ ۲۱,۶۱۰ (۶) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۲۰,۱۹۲ ۵۳۸,۶۸۴ (۹۶)
جمع داراییهای جاری ۲,۱۵۵,۱۱۹ ۲,۱۱۶,۱۲۴ ۲ جمع بدهیهای جاری ۱۶۰,۴۴۹ ۶۷۴,۵۴۶ (۷۶)
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۱,۰۹۲,۶۲۷ ۱,۲۵۴,۵۵۱ (۱۳) حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۶۱,۲۷۴ ۵۴,۷۳۹ ۱۲ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۱,۳۳۷ ۱,۴۵۵ (۸) ذخیره مزایای پایان خدمت ۳۱,۲۶۰ ۲۴,۴۳۰ ۲۸
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۷۴۶,۶۳۸ ۶۳۲,۳۹۰ ۱۸ جمع بدهیهای غیر جاری ۳۱,۲۶۰ ۲۴,۴۳۰ ۲۸
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۱۹۱,۷۰۹ ۶۹۸,۹۷۶ (۷۳)
سایر داراییها ۴۷,۰۰۰ ۴۶,۳۰۴ ۲ حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۲۰۲ ۸
اندوخته طرح و توسعه ۸۱۳ ۸۱۳ ۰
سود (زیان) انباشته ۱,۷۱۱,۴۷۳ ۱,۲۲۰,۵۷۲ ۴۰
جمع داراییهای غیر جاری ۱,۹۴۸,۸۷۶ ۱,۹۸۹,۴۳۹ (۲) جمع حقوق صاحبان سهام ۳,۹۱۲,۲۸۶ ۳,۴۰۶,۵۸۷ ۱۵
جمع داراییها ۴,۱۰۳,۹۹۵ ۴,۱۰۵,۵۶۳ ۰ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۴,۱۰۳,۹۹۵ ۴,۱۰۵,۵۶۳ ۰