مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت شيشه و گاز - نماد: کگاز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  در محل اصلي شرکت واقع در کيلومتر 35 اتوبان قم،شهرک صنعتي شمس آباد ،بلوار سروستان گلسرخ12 شرکت شيشه وگاز   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري ملي ايران 4606101610.24 %
جمع4606101610.24 %