icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
مديريت انرژي اميد تابان هور
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
وهور
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
401004
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره مديريت انرژي اميد تابان هور

1. صورت‌وضعيت مالي تلفيقي گروه و شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور (سهامي عام) در تاريخ 31 خردادماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مالي مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، موردبررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام‌شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. به شرح يادداشت توضيحي 15، در ارتباط با شرکت فرعي توليد برق سبز منجيل، دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 3.005 ميليارد ريال مطالبات از شرکت سازمان انرژي‌هاي تجديد پذير (ساتبا) به‌عنوان خريدار برق از زمان واگذاري سهام واحد مورد رسيدگي به بخش خصوصي، بر اساس مجوز وزير نيرو و نرخ‌هاي منعکس در قرارداد في‌مابين و صورتحساب‌هاي ارسالي (مقادير توليد مندرج در صورتحساب‌ها با تأييد مديريت شبکه برق ايران بوده) محاسبه و در حساب‌ها اعمال گرديده و از اين بابت مبلغ 350 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش وصول شده است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد بر اساس صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين شرکت فرعي با کارفرما (ساتبا) مبلغ 578 ميليارد ريال از بابت صورتحساب‌هاي سنوات قبل (از ابتداي بهمن 1396 تا 30/9/1398) که طبق فرمول و ضرايب مندرج در قرارداد صادر شده، داراي مغايرت مي‌باشد که مورد تأييد شرکت فرعي نمي‌باشد و نتيجه اين اختلاف نيز تا تاريخ تنظيم اين گزارش مشخص نشده است، لذا اگرچه اعمال تعديلاتي در خصوص مراتب فوق ضروري به نظر مي‌رسد، ليکن به دليل فقدان مستندات کافي تعيين مبلغ دقيق آن بر صورت‌هاي مالي براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
4. به شرح يادداشت توضيحي 27، در ارتباط با شرکت فرعي توليد برق سبز منجيل از بابت ماليات عملکرد دوره مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1397 طبق برگ تشخيص مبلغ 119 ميليارد ريال و از بابت معاملات مشمول ماده 169 قم. م، مبلغ 3/6 ميليارد ريال اصل و جريمه تأخير مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت مزبور قرارگرفته ليکن نتيجه اعتراضات تا تاريخ اين گزارش اعلام نشده است، همچنين از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1398 شرکت مزبور رسيدگي انجام‌شده، ليکن نتيجه رسيدگي تا تاريخ اين گزارش اعلام نگرديده است، با عنايت به موارد فوق، اگرچه اعمال تعديلاتي از اين بابت ضروري است ليکن به دليل فقدان مستندات کافي، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورت‌هاي مالي براي اين موسسه در شرايط حاضر ميسر نگرديده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 14، در ارتباط با تحصيل سهام شرکت وابسته توسعه مسير برق گيلان در سال 1397، سرقفلي ناشي از تفاوت بين بهاي تمام‌شده سرمايه‌گذاري و سهم واحد سرمايه‌گذار از خالص ارزش منصفانه دارايي‌ها و بدهي‌هاي قابل‌تشخيص واحد تجاري وابسته محاسبه نشده و در صورت‌هاي مالي منعکس نگرديده است. به دليل عدم دسترسي به ارزش منصفانه دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت مزبور در تاريخ تحصيل، امکان تعيين آثار ناشي از آن بر صورت‌هاي مالي براي اين موسسه امکان‌پذير نشده است.
6. در ارتباط با مخارج تأمين مالي فاينانس قرارداد في‌مابين شرکت وابسته گهر انرژي سيرجان با شرکت‌هاي گروه مپنا، جمعا مبلغ 885 ميليارد ريال در سنوات مالي 1396 و 1397 و مبلغ 195 ميليارد ريال در سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398 به‌حساب دارايي‌هاي ثابت مشهود- واحدهاي گازي (بدون در نظر گرفتن تاريخ بهره‌برداري) منظور شده است. اگرچه تعديل حساب‌ها در رابطه با موضوع فوق ضرورت داشته، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات تکميلي ازجمله توافقات في‌مابين در خصوص دلايل تأخير در اجراي پروژه و نرخ موردتوافق تبديل يورو به ريال، تعيين آثار ناشي از آن بر صورت‌هاي مالي براي اين موسسه ميسر نشده است.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است: 1-9) به شرح يادداشت توضيحي 1-1-11، مقدار 6/61 هکتار از زمين‌هاي محل استقرار توربين‌هاي توليد انرژي شرکت فرعي توليد نيروي برق سبز منجيل داراي معارض مي‌باشند که موضوع در محاکم قضايي مطرح و نتايج نهايي آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. شايان‌ذکر است زمين‌هاي موصوف در سنوات قبل از سازمان زمين شهري گيلان خريداري شده است.
9. 2-9) به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 8 و 11، موجودي قطعات و لوازم‌يدکي و دارايي‌هاي ثابت مشهود شرکت فرعي توليد نيروي سبز برق منجيل از پوشش بيمه‌اي کافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي‌باشد.

10. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1398 گروه و شرکت اصلي توسط موسسه حسابرسي ديگري موردحسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 26 بهمن‌ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي با اطمينان محدود در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه در خصوص ساير اطلاعات ارائه‌شده توجه استفاده‌کنندگان را به موارد مشروحه در بخش "مباني نتيجه‌گيري مشروط" جلب مي‌نمايد.

12. رعايت مقررات و ضوابط ناظر بر شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، موردبررسي اين موسسه قرارگرفته است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده به‌جز موارد زير به مورد ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت باشد، برخورد نشده است: 1-12) مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت سود مصوب مجمع عمومي طبق جدول زمان‌بندي پرداخت سود. 2-12) مواد 5 و 8 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل‌وانتقال اوراق بهادار در فرابورس مبني بر رعايت حداقل 10 درصد سهام شناور آزاد. 3-12) عدم رعايت نسبت بدهي و تعهدات تعديل‌شده با نصاب‌هاي مندرج در دستورالعمل کفايت سرمايه، با توجه به تضمين بدهي تسهيلات دريافتي شرکت‌هاي وابسته توسط شرکت اصلي.
13. دستورالعمل حاکميت شرکتي (ابلاغي مورخ 12 آبان 1397) موردبررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به‌استثناي عدم استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيئت‌مديره و مديرعامل شرکت و اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌هاي فرعي و وابسته و همچنين کميته‌هاي تخصصي زير نظر آن‌ها، تشکيل کميته انتصابات، تدوين و تصويب منشور هيئت‌مديره، رويه‌هاي اجرايي دبيرخانه هيئت‌مديره و تصويب آن در هيئت‌مديره، افشاي رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و حقوق و مزاياي مديران، اين موسسه به مورد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

11شهریور1399
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مديرفني موسسه ارقام نگر آريا Ahmadali Bazzi [Sign] 1399/06/12 17:55:33
شريک موسسه ارقام نگر آريا Abolfazl Rezaei [Sign] 1399/06/12 18:07:45
مدير موسسه ارقام نگر آريا Mohammadtaghi Rezaei [Sign] 1399/06/12 18:11:10