icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
بنيان ديزل
سرمایه ثبت شده:
55,000
نماد:
تديزل
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
291352
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام بنيان ديزل

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بنيان ديزل (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بند مباني عدم اظهار نظر، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب نمي باشد. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بررسي هاي انجام شده حاکي از اين است که نتايج عمليات شرکت اصلي طي سال مورد گزارش و سنوات قبل منجر به زيان انباشته¬اي بالغ بر مبلغ 967ر139 ميليون ريال (بيش از 5ر2 برابر سرمايه) گرديده و شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد. همچنين در سال مالي قبل بخشي از ساختمانهاي شرکت جهت آماده سازي زمين جهت اجراي پروژه آتا سنتر تخريب شده و ماشين آلات وتجهيزات توليدي، به محل اجاره اي واقع در سايت يکي از شرکتهاي گروه انتقال يافته و در دو ماهه آخر سال مورد گزارش، بخشي از ماشين آلات وتجهيزات مزبور مورد استفاده قرار گرفته است. ضمنا در 26 اسفند 1396 يک قطعه زمين با کاربري صنعتي جهت احداث کارخانه جديد خريداري شده (يادداشت توضيحي 2-9) و واگذاري زمين محل اجراي پروژه آتا سنتر به شرکت فرعي توسعه کوک (سهامي خاص) نيز در جريان بوده و بخشي از مخارج پروژه موصوف در حسابهاي شرکت و بخش ديگر آن در حسابهاي شرکت فرعي مذکور انعکاس يافته است. مضافا برنامه هاي شرکت جهت احداث کارخانه جديد و پروژه آتا سنتر و نحوه تامين منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه هاي يادشده وچگونگي ادامه فعاليتهاي توليدي شرکت با توجه به عدم انطباق محصولات توليدي با نياز بازار مشخص نمي باشد. با توجه به اقدامات فوق الذکر، صورتهاي مالي با فرض تداوم فعاليت تهيه شده، ليکن فقدان اطلاعات و شواهد لازم در خصوص مراتب فوق الذکر، نشان دهنده وجود ابهامي است که نسبت به تداوم فعاليت شرکت ترديدي اساسي ايجاد نموده و ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي عمليات تجاري خود نباشد.
5. در تاريخ ترازنامه موجوديهاي مواد و کالاي شرکت را جمعا به مبلغ 551ر14ميليون ريال اقلام راکد و کم گردش تشکيل مي دهد.همچنين کالاي اماني ما نزد ديگران به مبلغ 210ر1 ميليون ريال تا کنون تعيين تکليف نشده است. لذا تعيين تعديلات احتمالي ناشي از اين امر، برصورتهاي مالي موردگزارش، براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
6. دريافتني هاي تجاري و غير تجاري شامل مبلغ 422ر7 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 4) اقلام راکد و سنواتي بوده که در قبال آنها مبلغ 323 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شده است. همچنين از سنوات مالي قبل شرکت ساپکو علاوه بر عدم پذيرش بدهي خود (يادداشت توضيحي 2-4)، ادعاي طلبي به مبلغ 287ر19 ميليون ريال را داشته که دليل ادعايش را معيوب بودن محصولات فروخته شده در سنوات قبل عنوان نموده است. توضيح اينکه تا تاريخ اين گزارش اسناد تضميني شرکت بشرح يادداشت توضيحي 1-2-26 نزد شرکت مذکور نيز تعيين وضعيت نشده است. با توجه به مراتب فوق، اگرچه ايجاد ذخيره در حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به شواهد و اطلاعات کافي ، تعيين ميزان ذخيره مورد نياز از اين بابت، براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
7. بررسي هاي بعمل نشان مي دهد که جهت داراييهاي انتقالي طي سال از دارايي در جريان تکميل، هزينه استهلاک محاسبه نشده است. همچنين هزينه استهلاک داراييهايي که بصورت اجاره در اختيار شرکتهاي گروه قرار گرفته، به هزينه هاي عملياتي شرکت منظور شده است، درحاليکه مي بايست تحت سر فصل ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي ثبت و انعکاس مي يافت.اگرچه انجام تعديل از اين بابت ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم در رابطه با موارد فوق الذکر، تعيين تعديلات لازم از اين بابت براي اين موسسه ميسر نشده است.

8. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام مندرج در بند 4، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، براي اين مؤسسه امکانپذير نيست.

9. الزامات قانوني درخصوص کسر و پرداخت مالياتهاي تکليفي و حق بيمه تامين اجتماعي رعايت نشده است.
10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: الف- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ذيل مفاد ماده 42 اساسنامه در خصوص ارسال صورتجلسه تعيين حدود اختيارات مديرعامل توسط هيات مديره به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي. ب- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 18 اساسنامه در رابطه با برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام حداکثر ظرف 4 ماه از تاريخ تراز نامه.
11. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر‌‌ در مجمع عمومي‌ عادي مورخ 10 آبان 1396 صاحبان سهام، در مواردي بشرح بند هاي 4، 5، 6 ، 10 و 14 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
12. معاملات مندرج دريادداشت1-28 توضيحي صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور با توجه به ترکيب هيئت مديره رعايت مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري امکان پذير نمي باشد. بنظر اين موسسه معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص في مابين با شرکت هاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام خواهد بود.
13. گزارش هيئت مديره،موضوع ماده 232اصلاحيه قانون تجارت،درباره فعاليت ووضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده ودرنظرداشتن موارد مندرج دربندهاي فوق، نظراين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور بااسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار– ثبت شده نزد سازمان (غير بورسي و غير فرابورسي) بشرح زير است: شماره ماده دستورالعملموضوع دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و اصلاحيه آن : بند 1ماده 7تهيه و افشا صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه را حداقل10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي. بند 4ماده7افشا صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده، حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. ماده 9افشا فوري تصميمات مجمع و صورتجلسه مورد تاييد هيئت رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي. ماده 10ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10روز و افشا آن حداکثر ظرف يک هفته ماده 10 ا صلاحيتهيه گزارش تفسيري مديريت ماده 13 افشاي فوري تعليق بخشي از فعاليتها و انعقاد قرارداد هاي خريد و فروش زمين دستورالعمل انضباطي: ماده 7جزييات مربوط به احداث کارخانه جديد و اجراي پروژه آتا سنتر ماده 8ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سودآورشدن
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نشده است.

30تیر1397
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آباد نوين تهران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آباد نوين تهران Ali Asghar Mottaghi [Sign]8006881397/05/18 15:18:04
مدير موسسه آباد نوين تهران Ahmad Mohammadi [Sign]8312601397/05/18 15:21:16