مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29شرکت صنايع فرو آلياژ ايران - نماد: فروژ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/09/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/27 درمحل تهران - خيابان پاسداران - خيابان نارنجستان هشتم - پلاک 23 ساختمان پارک سنتر مجتمع تجاري - اداري پارک سنتر فرمانيه - طبقه 16 واحد 1602   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي مهدي حاجي بابا275000 %
خانم ناهيد حاجي بابا345710 %
خانم جميله حاجي بابا345710 %
آقاي محسن حاجي بابا691430.01 %
آقاي حسين حاجي بابا691440.01 %
آقاي قاسم حاجي بابا6600000.06 %
آقاي محمد علي سلامت10000000.09 %
خانم زهره محمد زاده21250000.19 %
آقاي امير حسين سلامت25625000.23 %
خانم ريحانه سلامت25625000.23 %
آقاي سيروس ابن رسول صنعتي47142830.43 %
خانم پري خراساني زاده110000001 %
خانم هما خرازي220000002 %
آقاي کوشا ابن رسول صنعتي220000002 %
آقاي کسري ابن رسول صنعتي220000002 %
خانم نيکي محمد زاده226875002.06 %
آقاي فريد محمد زاده226875002.06 %
خانم رويا برکتين226875002.06 %
مجيد محمد زاده226875002.06 %
آقاي امير حاجي بابا286000002.6 %
گروه خانواده خانم يادگار خرازي392857173.57 %
شرکت کارآفرينان صنعت ذوب فلزات( سهامي خاص )74765900067.97 %
جمع99715392990.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قاسم حاجي بابا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيروس ابن رسول صنعتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي سلامت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن قمبري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
مجمع عمومي فوق العاده با اکثريت آراء حاضرين در جلسه ضمن موافقت با عرضه سهام شرکت در شرکت فرابورس ايران ، تغيير شخصيت حقوقي شرکت از ( سهامي خاص ) به ( سهامي عام ) را تصويب نمود.