icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
گروه صنعتي سپاهان
سرمایه ثبت شده:
650,000
نماد:
فسپا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271008
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه صنعتي سپاهان

1. صورت هاي مالي تلفيقي گـروه و شرکت گروه صنعتي سپاهان ( سهامي عام ) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت هاي سود و زيـان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابـداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامـل طراحـي ، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليـت ايـن موسسـه ، اظهارنظـر نسبت به صورت هـاي مالـي يـاد شـده بر اساس حسابرسي انجام شده طبـق استانداردهـاي حسابرسـي اسـت . استانداردهـاي مزبـور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايـت و حسابرسـي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهـاي مالي است . انتخاب روش هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشـي از تقلب يـا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . بـراي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلـي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابـي مناسـب‌ بودن رويه‌هـاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است . اين موسسـه اعتقـاد دارد که شواهـد حسابرسـي کسـب‌ شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي ، کافي و مناسـب است . همچنين ايـن موسسه مسئوليـت دارد ضمـن ايفـاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عـدم رعايـت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 15 و 34 ، ماليات عملکرد سال هاي 1392 و 1393 شرکت اصلي جمعا به مبلغ 64 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي مورد تشخيص مقامات مالياتي قرار گرفته که به دليل اعتراض شرکت نسبت به آن هيچگونه ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است . همچنين ماليات عملکرد سال 1394 و سال مورد گزارش شرکت اصلي بر اساس سود ابرازي محاسبه و در حساب ها انعکاس يافته است . مضافا ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 1391 تا کنون شرکت اصلي مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته و به شرکت اعلام نشده است . با توجه به مفاد قانون ماليات هاي مستقيم هر چند ايجاد ذخيره از بابت موارد فوق در حساب ها ضروري بوده ، اما تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي است .

5. به نظـر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 اين گزارش ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيـت مالي گروه و شرکت گروه صنعتي سپاهان ( سهامي عام ) در تاريـخ 30 اسفنـد مـاه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالـي منتهـي به تـاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

6. معامـلات مندرج در يادداشت توضيحي 36 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره بـه اطلاع اين موسسـه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانونـي ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام شده اسـت . معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في ما بين صورت پذيرفته است .
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومـي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . بـا توجـه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظـر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
8. چـک ليست سازمان بـورس و اوراق بهادار در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت هاي پذيرفته شده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است و به استثناي عدم انتشار صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه شرکت اصلي و تاخيردر ارسال صورت هاي مالي ميان دوره اي شش ماهه شرکت هاي فرعي و 9 ماهه شرکت اصلي و مصوبات مجمع عمومي عادي تا قبل از شروع معاملات روز بعد و همچنين عدم تهيه بودجه تلفيقي سال 1396 و عدم رعايت حد نصاب سهام شناور در طي سال ، به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت ، برخورد نکرده است .
9. کنترل هاي داخلـي حاکـم بر گزارشگـري مالي شرکت در سال 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اورق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . طبق بررسي هاي انجام شده ، اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد نکرده است .
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويـي توسـط حسابرسان ، رعايت مفاد قانـون مزبـور و آيين نامه هـا و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسـي ، توسـط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .

04تیر1396
موسسه حسابرسي شراکت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه شراکت Syros Gohari [Sign]8006781396/04/08 11:47:38
مدير موسسه شراکت Majid Keshvar Pajouh Langroudi [Sign]8006561396/04/08 11:53:21