مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت چرخشگر - نماد: خچرخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/02/26 درمحل  تبريز - آخر خيابان ائل گلي - سالن آمفي تئاتر هتل پارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
(ساير (کمتراز 5درصد190220 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان132829531.4 %
شرکت سرمايه گذاري سليم234696812.47 %
شرکت سهامي بيمه ايران9520514910 %
آلمان ZF شرکت15899982316.7 %
شرکت ايران خودرو ديزل 55375329058.16 %
جمع84472991888.72 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي الهوئي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا چنانه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جان کرايوفسکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يوسف يوشعي نوبر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گواه 9952اصلیحسن وفادار ينگجه1463359489عضو هیئت مدیرهموظفدکتري مهندسي مکانيک
شرکت ايران خودرو ديزل 7174اصلیمرتضي الهوئي2219081745رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت کسب و کار
شرکت توليد محور خودرو 68730اصلیرجب عباسيان5678675192عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت دولتي
شرکت zf آلمان 0اصلیجان کرايوفسکي0094660503نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت سرمايه گذاري
توسعه خودرو کار136948اصلیسيدمجيد بختياري3871751197عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مالي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۲,۴۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۶,۹۱۳
تعدیلات سنواتی
(۴۳,۸۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۳,۰۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۸۵۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۰,۲۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۲,۶۴۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۶۲۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۱,۰۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۸۵۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۸,۱۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳
سرمایه
۹۵۲,۰۹۵
رهبين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاح قسمتي از قانون تجارت مورد تصويب قرار گرفت .