مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت بانک صادرات ايران - نماد: وبصادر
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبنی بر ابلاغ نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي به استحضار می رساند بخشنامه شماره 99/227126 مورخ 1399/7/15 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با موضوع نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در گزارشگري مالي ميان دوره اي منتهي به شهريور ماه 1399 ابلاغ گرديد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.