مشخصات
امضا کنندگان: [ Hamid Reza Jamshidi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت گروه دارويي برکت - نماد: برکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/11 درمحل  هتل ارم واقع در تهران، ميدان ونک، بزرگراه حقاني، بعد از کتابخانه ملي مجموعه هتل ارم سالن همايش هاي بين المللي هتل ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبير (سهامي خاص)339493411 %
ساير سهامداران409441711.2 %
شرکت سرمايه گذاري پويا (سهامي عام)3079313879.06 %
شرکت گروه توسعه اقتصادي تدبير (سهامي خاص)286077510184.14 %
جمع324360000095.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي بقائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضواني فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي تقي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهمن زنديه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه توسعه اقتصادي تدبير341189اصلیحميدرضا جمشيدي 2559498065عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
گروه سرمايه گذاري البرز11168اصلینصراله فتحيان 4650311039رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري تدبير147888اصلیسيد مهدي ناصري4280908427عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري اعتلاي البرز70764اصلیمصطفي شهرياري 5419531909عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گروه دارويي سبحان25673اصلیمحمد رضواني فر2830718291نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۴۶,۹۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۰۴,۹۸۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۰۴,۹۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۵۴,۹۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۰۱,۹۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۲,۳۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۲۶,۴۱۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۲۳,۱۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۲۰,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۲,۳۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱۲
سرمایه
۳,۴۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,111,111 11,111,111   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,666,666,666 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.