icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري صنعت نفت
سرمایه ثبت شده:
1,650,000
نماد:
ونفت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
232004
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري صنعت نفت

1. ترازنامه‌هاي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري صنعت نفت (سهـامي‌‌‌عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آنها براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌‌توضيحي1 تا 39 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد

2. به‌استثناي مورد مندرج در بند 4، بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌‌دوره‌اي شامل پرس‌و‌جو، عمدتا از مسئولين امور‌مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت 5 صورتهاي‌مالي) در گروه و شرکت اصلي به‌ترتيب شامل مبالغ 242,648 ميليون‌ريال و 143,765 ميليون‌ريال، اقلام راکد و انتقالي ازسالهاي قبل از جمله طلب از شرکتهاي نفت‌کاو ژرف، ايستا بتن، ملي حفاري و... مي‌باشد که اقدامات انجام‌شده جهت وصول يا تسويه آنها تا تاريخ اين‌گزارش به نتيجه نرسيده و از اين‌بابت ذخيره‌اي در حسابها اعمال نشده‌است. انجام تعديلات در‌خصوص موارد ياد‌شده ضروري بوده ليکن به‌دليل فقدان اطلاعات و مستندات کافي ارائه پيشنهاد مقتضي امکان‌پذير نشده‌است.
4. صورتهاي مالي حسابرسي‌شده شرکت وابسته سرمايه‌گذاري نفت قشم تا تاريخ تنظيم اين‌گزارش واصل نشده‌است

5. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به‌استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي‌يافت، اين‌مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي‌مالي تلفيقي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده‌است.

6. به‌شرح يادداشت‌هاي 5 و 2-3-9 صورتهاي‌مالي، سرمايه‌گذاري و علي‌الحساب پرداختي بابت افزايش سرمايه در شرکت وابسته سرمايه‌گذاري نفت قشم به‌ترتيب مبالغ 556,149 و 227,850 ميليون‌ريال (جمعا 783,999 ميليون‌ريال) مي‌باشد. تا تاريخ ترازنامه در مجموع مبلغ 1,816,638 ميليون‌ريال صرف احداث مخازن و ساير تجهيزات موردنياز جهت ذخيره‌سازي نفت‌خام، ميعانات گازي و نفت کوره در پروژه فوق‌الذکر گرديده و مخارج تکميل پروژه و امکان بهره‌برداري از آن در مقطع پايان سال 1396، به‌مبلغ 2,796,170 ميليون‌ريال بعلاوه 79 ميليون‌دلار برآورد شده‌است. شايان‌ذکر است در راستاي تکميل و بهره‌برداري امکانات برقرار شده در شرکت سرمايه‌گذاري نفت قشم به‌موجب مصوبات اخير هيئت‌مديره شرکت ملي نفت ايران، قرارداد اجاره مخازن ذخيره‌سازي به مدت 15 سال، در آذرماه سال 1397 فيمابين شرکت مذکور با شرکت ملي نفت ايران نهايي و مبادله شده‌است
7. به‌شرح يادداشت 15 صورتهاي مالي، ماليات مطالبه‌شده بابت عملکرد سال‌هاي قبل در شرکت‌هاي فرعي بازرگاني نيک نفت و ره‌گستر نفت در مجموع 27,721 ميليون‌ريال بيشتر از ذخيره منظورشده در حسابها مي‌باشد و اعتراض شرکت‌هاي مذکور در اين‌خصوص در مراجع ذيربط در حال بررسي است. مضافا در شرکت فرعي شيميايي نفت‌گستر نتايج رسيدگي وضعيت بيمه‌اي و اظهارنامه‌هاي ماليات و عوارض ارزش‌افزوده سالهاي قبل نامشخص بوده و احتمال مطالبه مبالغ اضافي وجود دارد. تعيين بدهي قطعي شرکتهاي مذکور از بابت موارد يادشده منوط‌به توافق نهايي با سازمانهاي امورمالياتي و تأمين‌اجتماعي خواهدبود. شايان‌ذکر است، نتيجه‌گيري اين‌مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 فوق، مشروط نگرديده‌است.

8. صورتهاي‌مالي سال‌مالي منتهي‌به 29 اسفندماه 1396 شرکت و گروه توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 28 خردادماه 1397 آن‌مؤسسه، نسبت‌به صورتهاي‌مالي مزبور نظر ”مشروط“ اظهار شده‌است

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است: اظهارنظر اين مؤسسه نسبت‌به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت‌به ساير اطلاعات نيست و نسبت‌به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص به استثناي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 اين گزارش، نکته قابل گزارشي وجود ندارد

10. موجودي مواد و کالا در شرکت فرعي خدمات حفاري صنايع نفت شامل 26,269 ميليون‌ريال تجهيزات مرتبط با عمليات مغزگيري و همچنين در شرکت‌هاي فرعي پتروکام و سوخت‌رسانان پتروپاک ايرانيان داراييهاي آماده براي فروش به‌ترتيب شامل ماشين‌آلات حفر کانال و تجهيزات جايگاه سوخت مجموعا به‌مبلغ 24,491 ميليون‌ريال مي‌باشد که اقدامات انجام‌شده جهت فروش داراييهاي يادشده تا تاريخ اين‌گزارش، به نتيجه نرسيده‌است
11. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت مقررات فوق، برخورد نشده‌است
12. اقدامات هيئت‌مديره نسبت‌به تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مورخ 16 تيرماه 1397، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 3، 10 و 13 اين‌گزارش و پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني، به نتيجه قطعي نرسيده‌است
13. مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار عمدتا درخصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي شش‌ماهه حسابرسي‌شده 2 شرکت فرعي حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره شش‌ماهه، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس‌از تاريخ تشکيل آن به مرجع ثبت شرکتها، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره و پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني، رعايت نشده‌است

15آذر1397
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه داريا روش Hasan Tehrani [Sign]8816411397/09/16 00:39:29
شريک موسسه داريا روش Seyed Ali Shirazi [Sign]80110371397/09/16 00:43:24
مدير موسسه دارياروش Shahriyar Deilam Salehi [Sign]8003111397/09/16 00:53:46