مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت لعابيران - نماد: شلعاب

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/05  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/07/09 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صدر تامينسرمايه گذاري صدر تامين10101924696سيد جليل حجازينادر رضائي منش4559762491نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري صباتأمينسرمايه گذاري صباتأمين10101908370بهروز فرهنگيانبهروز فرهنگيان2298914338رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
معدني املاح ايرانمعدني املاح ايران10100974130آراد افسرديرآراد افسردير2301218635عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
صنايع خاک چيني ايرانصنايع خاک چيني ايران10101038610رحمان نظامي قرانقيهرحمان نظامي قرانقيه0492543542عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه گذاري هامون شمالسرمايه گذاري هامون شمال10102963232سيدجواد سيديان هاشميسيدجواد سيديان هاشمي1817264567عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
نادر رضائي منش