مشخصات
امضا کنندگان: [ Gholamreza Razzazi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت ايران خودرو ديزل - نماد: خاور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  سالن اجتماعات شرکت ساپکو واقع در کيلومتر 12 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1196278832.4 %
شرکت ايران خودرو116702733023.39 %
شرکت سرمايه گذاري سمند172319822634.54 %
جمع300985343960.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي شيخي به نمايندگي از شرکت توسعه خودروکار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي به نمايندگي از شرکت سرمايه گذاري سمند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا بهمني به نمايندگي از شرکت گواه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن مرادي به نمايندگي از شرکت مهندسي و تامين قطعات ايران خودروديزل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت ايران خودرو8352اصلیعليرضا ساجي1229649964عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد
شرکت سرمايه گذاري سمند228430اصلیآقاي علي شيخي4669005261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد
شرکت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو(سهامي خاص)137035-اصلیمرتضي الهويي2219081745عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل18130اصلیحميدرضا بهمني0049684574عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد
شرکت تاپ سرويس18158اصلیجمشيد حيدر کندري0036027855نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴,۸۱۸,۷۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱,۸۸۵,۵۳۹)
تعدیلات سنواتی
(۶۷,۹۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۱,۹۵۳,۴۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱,۹۵۳,۴۴۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۶,۷۷۲,۱۹۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۶,۷۷۲,۱۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۶,۷۷۲,۱۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۹۶۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴,۹۸۹,۰۵۹
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي ماهيانه مبلغ 10000000 ريال تعيين گرديد.