مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت بانک قرض الحسنه رسالت - نماد: وسالت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-100 مورخ 1399/06/22، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/09/19 درمحل سعادت آباد بالاتر از ميدان کاج روبروي بيمارستان مدرس نبش باغستان يکم دفتر مرکزي بانک قرض الحسنه رسالت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهرداد سيد حسيني11838790.24 %
حامد نقوي32575670.65 %
حجت نقوي35575670.71 %
عليرضا عکاف زاده50000001 %
منصور ابراهيمي60152801.2 %
حسام الدين باشي زاده126148002.52 %
عزيزاله ايزدي147445942.95 %
سيد محمدرضا مصطفوي169207603.38 %
ابوطالب اسحقي172088763.44 %
سيدرضا تهامي پور172727503.45 %
مسعود شفيعي173640393.47 %
محمدرضا صنعتي فرد189582963.79 %
محمد رضا اسلامي192472333.85 %
سيد مصطفي يزدي نژاد202335364.05 %
مسعود صعيد زرندي212855844.26 %
حسن اميري خان مکاني216294004.33 %
مصطفي عسکري پور233480264.67 %
محمد کمساري239552334.79 %
محمد صادق مهدوي249930005 %
شرکت سرمايه گذاري پويش صالحين327079336.54 %
جمع32149835364.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي سلطاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن اميري خانمکاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد کمساري بناني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي قادر نظري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 0 1,440,838 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات: