مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بيمه ميهن - نماد: ميهن(بيمه ميهن)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/30 درمحل  خيابان خالد اسلامبولي - نبش خيابان بيست و هشتم - پلاک 90 - ساختمان شرکت بيمه ميهن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير514260 %
خانم معصومه حاجي محمدي586774873.91 %
شرکت صباتأمين17699270111.8 %
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن21076457114.05 %
شرکت سرمايه گذاري سپهر(مسئوليت محدود)25500010017 %
موسسه بنياد مسکن انقلاب اسلامي29948976019.97 %
جمع100097604566.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم حميدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هادي درفشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالصالح نهاوندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا مصطفوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سامان محيط10102367447اصلیهادي درفشي3873253526نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي کشاورزي
سرمايه گذاري سپهر10101407567اصلیعلي محمدخاني0068461755عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مهندسي پروژه
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
سرمايه گذاري سفير اقتصاد10103364074اصلیابراهيم حميدي1531184049رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
بنياد مسکن انقلاب اسلامي10100171252اصلیرضا مصطفوي4280796394عضو هیئت مدیرهموظفدکتري اقتصاد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۴۹,۷۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۰۹,۰۵۶)
تعدیلات سنواتی
(۴۱,۵۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۵۰,۶۳۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۵۰,۶۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۰۰۰,۳۷۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۰۰۰,۳۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۰۰۰,۳۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۶۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,400,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: