مشخصات
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت توسعه اقتصادي آرين - نماد: وآرين

موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه 
تاریخ: 1399/02/31
کد: DPM-IOP-99A-021
در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت توسعه اقتصادي آرين  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   1,400,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   980,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 980,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:
  • 580,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
  • 400,000,000,000  ریال از محل سود انباشته،
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي جديد

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 2,380,000,000,000  ریال به مبلغ 4,000,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.
  • 1,620,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
  • 0  ریال از محل سود انباشته،

خاطر نشان مي سازد، شروع پذیره نویسی حداكثر تا 60 روز از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
     
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد