icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)
سرمایه ثبت شده:
106,200
نماد:
ددام
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
242311
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۶,۳۲۳ ۲,۱۲۴ ۱۹۸ پرداختنی‌های تجاری ۱۰۰,۰۷۲ ۱۵۲,۳۷۸ (۳۴)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۲۲۰,۱۶۰ ۱۵۸,۱۵۵ ۳۹
دریافتنی‌‌های تجاری ۸۰۵,۶۲۲ ۷۹۳,۷۳۷ ۱ مالیات پرداختنی ۷۵۷ ۷۵۷ ۰
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۷,۳۶۰ ۵,۴۰۹ ۳۶ سود سهام پرداختنی ۹۷,۳۸۲ ۹۷,۷۰۷ ۰
موجودی مواد و کالا ۹۹,۵۳۲ ۱۰۷,۹۳۵ (۸) تسهیلات مالی ۷۳۴,۵۳۴ ۹۶۴,۲۲۸ (۲۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۱۵,۶۸۳ ۲۷,۹۱۴ (۴۴) ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۹۳۴,۵۲۰ ۹۳۷,۱۱۹ ۰ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۱,۱۵۲,۹۰۵ ۱,۳۷۳,۲۲۵ (۱۶)
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۲,۸۷۹ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۶۲ ۴۳ ۴۴ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۱,۱۲۱ ۵۱۹ ۱۱۶ تسهیلات مالی بلندمدت ۲۵۴,۷۰۹ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۸۵,۴۶۱ ۱۹۶,۵۶۳ (۶) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۹,۱۶۶ ۱۶,۲۵۰ ۱۸
سایر دارایی‌ها ۲۵۴ ۲۸۳ (۱۰) جمع بدهی‌های غیرجاری ۲۷۳,۸۷۵ ۱۶,۲۵۰ ۱,۵۸۵
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱۸۹,۷۷۷ ۱۹۷,۴۰۸ (۴) جمع بدهی‌ها ۱,۴۲۶,۷۸۰ ۱,۳۸۹,۴۷۵ ۳
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۰۶,۲۰۰ ۱۰۶,۲۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۰,۶۲۰ ۱۰,۶۲۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۴۱۹,۳۰۳) (۳۷۱,۷۶۸) ۱۳
جمع حقوق صاحبان سهام (۳۰۲,۴۸۳) (۲۵۴,۹۴۸) ۱۹
جمع دارایی‌ها ۱,۱۲۴,۲۹۷ ۱,۱۳۴,۵۲۷ (۱) جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۱۲۴,۲۹۷ ۱,۱۳۴,۵۲۷ (۱)