مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان - نماد: واحيا(واحياء)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/30 درمحل  خيابان هزار جريب ، روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان ، نبش کوچه چهارم ، سالن اجتماعات شرکت تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 18663390618.66 %
شرکت مهندسي قائم سپاهان 51704395651.7 %
جمع70367786270.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي جواهري نيستانکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي عسگري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسن ابطحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين صالحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مهندسي قائم سپاهان10260334425اصلیسيدمصطفي صفوي1287774032رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري علوم اقتصادي
مجتمع نگين معادن احياء10260444635اصلیعليرضا حقيقي1291069321نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري مديريت کارآفريني
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان10102206290اصلیمحمد فاطميان4072188921عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت کسب و کار گرايش استراتژيک
آزمون احياء سپاهان10260434191اصلیسيدحسن ابطحي1286394201عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت گرايش مهندسي
بازرگاني معين احياء سپاهان10260360050اصلیناصر علي بابائي رناني1199026808عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۱۹۱,۲۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۴۶۴,۹۵۰
تعدیلات سنواتی
(۱۶,۳۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۴۴۸,۵۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۲۴۸,۵۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹,۴۳۹,۸۴۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۲۲,۲۱۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۳۱۷,۶۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۷۱۷,۶۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۱۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۶۰۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، جمهوري اسلامي


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهندسي قائم سپاهانحقوقیسهامی خاص10260334425اصلی
مجتمع نگين معادن احياءحقوقیسهامی خاص10260444635اصلی
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهانحقوقیسهامی خاص10102206290اصلی
آزمون احياء سپاهانحقوقیسهامی خاص10260434191اصلی
بازرگاني معين احياء سپاهانحقوقیسهامی خاص10260360050اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 14,000 16,700 به صورت ناخالص
سایر موارد:
طرح و تصويب و تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت-تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني و حسابرس مستقل شرکت-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد. طرح و تصويب و تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت-تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني و حسابرس مستقل شرکت-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.