مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مبين وان کيش - نماد: اوان

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/03  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/11/21 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گسترش الکترونيک تدبير ايرانگسترش الکترونيک تدبير ايران10103492170سيد صابر اماميمحمود کلانتري0072421711رئیس هیئت مدیرهغیر موظف کارشناسي ارشد
مسعود وکيلي نيامسعود وکيلي نيا1377522441فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
حسين اسلاميحسين اسلامي0064676196فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري آتيه مدارانسرمايه گذاري آتيه مداران10320692094محمدرضا صادقي مقدمفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
انتقال داده هاي آسياتکانتقال داده هاي آسياتک10102583274حسين عليمحمديفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد