icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
صنايع ماشينهاي اداري ايران
سرمایه ثبت شده:
1,200,000
نماد:
ماديرا( ماديران )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
722055
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 480524 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:1-تشريح زيان تسعيرارز 2-توضيح در خصوص دلايل افزايش در مبلغ  فروش و بهاي تمام شده  پيش بيني شده 3-اصلاح متوسط نرخ مواد اوليه در صفحه 2 گزارش تفسيري
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌های جاری بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
موجودی نقد ۶۱۵,۸۴۱ ۳۰۹,۶۵۱ ۹۹ بدهی‌های جاری
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های تجاری ۵۲۵,۰۱۴ ۵۶۹,۸۸۳ (۸)
دریافتنی‌‌های تجاری ۲۷۸,۲۴۶ ۱,۳۹۹,۰۵۸ (۸۰) پرداختنی‌های غیرتجاری ۴۶۰,۳۱۳ ۲۳۸,۱۶۹ ۹۳
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۳۴۲,۳۹۹ ۷۲,۱۴۳ ۳۷۵ مالیات پرداختنی ۱۱۹,۲۷۲ ۱۲۸,۹۷۴ (۸)
موجودی مواد و کالا ۷۰۰,۴۵۰ ۱,۲۱۳,۹۸۴ (۴۲) سود سهام پرداختنی ۱۲۱,۰۹۰ ۵۵,۰۹۰ ۱۲۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۱,۶۱۰,۲۴۹ ۳۱۰,۷۶۵ ۴۱۸ تسهیلات مالی ۶۶۱,۲۸۸ ۸۵۰,۵۰۳ (۲۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۳,۵۴۷,۱۸۵ ۳,۳۰۵,۶۰۱ ۷ پیش‌دریافت‌های جاری ۲,۶۶۲ ۴,۰۴۵ (۳۴)
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۳,۹۳۷ ۱۱,۹۰۰ (۶۷) جمع بدهی‌های جاری ۱,۸۸۹,۶۳۹ ۱,۸۴۶,۶۶۴ ۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۲۴,۳۰۰ ۱,۸۰۰ ۱,۲۵۰ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳,۹۶۲ ۴,۷۷۴ (۱۷) پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
سرقفلی ۰ ۰ -- تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۸۴,۶۸۲ ۱۳۰,۹۶۵ ۴۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۳۸,۷۵۱ ۱۱۸,۸۶۰ ۱۷
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۳۸,۷۵۱ ۱۱۸,۸۶۰ ۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری ۲۱۶,۸۸۱ ۱۴۹,۴۳۹ ۴۵ جمع بدهی‌ها ۲,۰۲۸,۳۹۰ ۱,۹۶۵,۵۲۴ ۳
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی ۰ ۰ --
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۵۰,۵۴۴ ۵۰,۵۴۴ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۴۸۵,۱۳۲ ۲۳۸,۹۷۲ ۱۰۳
جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ۱,۷۳۵,۶۷۶ ۱,۴۸۹,۵۱۶ ۱۷
سهم اقلیت ۰ ۰ --
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۷۳۵,۶۷۶ ۱,۴۸۹,۵۱۶ ۱۷
جمع دارایی‌ها ۳,۷۶۴,۰۶۶ ۳,۴۵۵,۰۴۰ ۹ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳,۷۶۴,۰۶۶ ۳,۴۵۵,۰۴۰ ۹