icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
پالايش بيدبلند خليج فارس
سرمایه ثبت شده:
10,000
نماد:
شخليج فارس21
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1394/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به هیئت مدیره پالايش بيدبلند خليج فارس

1. 1-صـورتهاي مالي شرکت پالايش گاز بيد بلند خليج فارس (سهامي خاص) ـ درمرحله قبل از بهـره برداري شامل ترازنامـه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجـوه نقد براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (22) توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانـداردهاي حسـابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمال وحفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‏اي که اين صورتها، عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت درصورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه درصورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيـه و ارائـه صورتهاي مالي به منظـور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائـه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه،صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پالايش گاز بيد بلند خليج فارس (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن ¬را براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-همانگونه که در يادداشت هاي (20) و (21) صورت هاي مالي منعکس است، فعاليت هاي اجراي طرح در سال 1386 آغاز و در سال مالي 1394 برنامه اوليه طرح توسط مديريت شرکت مورد بازبيني قرار گرفته و طبق اين برنامه درصد پيشرفت فيزيکي طرح ( موضوع يادداشت 21 صورتهاي مالي ) تا پايان دوره مالي مورد گزارش در مجموع 15/28 درصد پيش بيني شده است که پيشرفت فيزيکي واقعي بر اساس آخرين گزارش ماهانه 7/25 درصد مي باشد. همچنين در مجموع طي سنوات اخير و دوره مالي مورد گزارش مبلغ 8،519 ميليارد ريال بابت سود تضمين شده و جرائم متعلق به اعتبارات اسنادي گشايش شده توسط شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران (که مبالغ آن در طرح مصرف شده است)به بهاي تمام شده دارايي در جريان اختصاص داده شده است. با توجه به وضعيت سرمايه در گردش نا مطلوب شرکت ، تکميل و راه اندازي طرح، بازيافت مخارج انجام شده و تداوم فعاليت شرکت منوط به تسريع در تامين منابع مالي کافي، مناسب و تقويت سرمايه در گردش و شرايط اقتصادي آتي کشور مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند (5) تعديل نشده است.

6. 6-همانطور که در يادداشت( 7-3 )صورتهاي مالي نيز افشا شده است ،ازآنجاييکه سال مالي شرکت طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده از پايان آذر ماه هر سال به ابتداي فروردين ماه هرسال تغيير پيدا نموده است، از درج اقلام مقايسه اي براي دوره 3 ماهه مشابه سال قبل با در نظر گرفتن عدم تهيه صورتهاي مالي و گزارش حسابرسي براي دوره مشابه صرفنظر شده است.

7. 7- طبق توافق نامه 4 جانبه منعقده بين برخي از ذينفعان (يادداشت 22 پيوست صورت هاي مالي) بدهي ها و هزينه هاي مرتبط با آن بخش از اعتبارات اسنادي گشايش يافته اوليه توسط شرکت مهندسي وتوسعه گاز ايران انتقالي به حساب شرکت پالايش گاز بيد بلند 2 ( از محل صندوق ذخيره ارزي ) که در پروژه مصرف شده به شرکت مورد رسيدگي منتقل شده اما اصل اعتبارات اسنادي مذکور کماکان به نام شرکت پالايش گاز بيد بلند خليج فارس انتقال نيافته است.
8. 8-در خصوص ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مجمع عمومي فوق العاده افزايش سرمايه شرکت را به مبلغ 8،002 ميليارد ريال تصويب و مراحل ثبت آن طبق روزنامه رسمي درتاريخ 6 ارديبهشت ماه 1395 انجام پذيرفته است.
9. 9-اسناد مالکيت زمين هاي کشاورزي اطراف طرح، عليرغم پرداخت هاي انجام شده طبق مبايعه نامه هاي منعقده فيمابين تا کنون به نام شرکت منتقل نشده است.
10. 10-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي (18) به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در پايان دوره و طي صورت هاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. 11-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12 - دراجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين نامه ها و دستورالعمل اجرائي مرتبط، درچارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اقدامات لازم براي انطباق رويه هاو روشها با موازين آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط شرکت درحال پيگيري است.

29خرداد1396
موسسه حسابرسي رايمند و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رايمند Amir Hossein Bahramian [Sign]8917101396/05/03 13:02:02
شريک موسسه رايمند Abbas Ali Dehdashtinejad [Sign]8003061396/05/03 13:06:28
مدير موسسه رايمند Fariborz Amin [Sign]8000881396/05/03 13:10:51