مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه - نماد: چکاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/05/19 درمحل  ساوه - شهرک صنعتي کاوه - انتهاي خيابان هفتم شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه (سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
چوب خزر4520 %
شرکت محصولات کاغذي لطيف(سهامي خاص)10000 %
سرمايه گذاري صبا تامين11300 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي وشيميايي تامين704010.03 %
گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين14142859456.57 %
جمع14150157756.6 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر جعفر زاده طرهاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيدرکيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قباد کوشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير سامان اسفندياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
فيبر بابلسر260سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهموظف
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين84290اصلیعلي تقي زاده 1756135061عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامين214880اصلیمحمد ابوالمعصوم0071231900رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
صنايع چوب خزر81969اصلیاميرسامان اسفندياري0062687190نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیحميد حسن0490402166عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوينحقوقیسهامی خاص84290اصلی
صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامينحقوقیسهامی عام214880اصلی
صنايع چوب خزرحقوقیسهامی عام81969اصلی
سرمايه گذاري صبا تامينحقوقیسهامی عام147960اصلی
محصولات کاغذي لطيف (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص10101016677اصلی