تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/26 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 15:00 مورخ 1399/07/06 در محل صندوق با حضور 98   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبدگردان آسمان 875 87.5
شرکت تامین سرمایه تمدن 100 10
جمع97597.50
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مسعود سلطان زالی بگلو (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید مهدی میرحسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمداقبال نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زینب شجاع (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
متولی صندوق حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمي 10100525069
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي هوشيار مميز 10100439645
بازارگردان صندوق تأمين سرمايه تمدن 10320741707
مدیر صندوق سبد گردان آسمان 10320622434
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
32 نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار
  • --
نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام طی ابلاغیه شماره 12020168 مورخ 1399/05/06 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " فراهم شدن امکان سرمایه گذاری صندوقها در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول" بند 2-3 امیدنامه در خصوص جدول ترکیب دارایی های مجاز این صندوق اصلاح می گردد.

مجمع به آقا/خانم سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.