مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران - نماد: ثتران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-094 مورخ 1399/06/12، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/26 درمحل تهران _ بلوار ميرداماد _ ميدان مادر _ خيابان شهيد شاه نظري _ شماره 8 _ طبقه 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (سهامي عام)10000 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس (سهامي خاص)10000 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص)10000 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص)10000 %
سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)10000 %
پويا نوين پارس (سهامي خاص)56290 %
پارس مسکن سامان(سهامي خاص)89990 %
ساير سهامداران102890680.86 %
علي ديدار122375251.02 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام)63734191053.11 %
جمع65988813154.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حنظله فندرسکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ميراحمد مصطفائي ميلاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد فوائدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حسين توکل زاده  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
382,464 0 0 217,536 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.