مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت فرآوري مواد معدني ايران - نماد: فرآور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/02/26 درمحل  تهران خيابان ولي عصر (عج) - نبش خيابان جام جم - سازمان مديريت صنعتي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 840000.07 %
ساير سهامداران 33746562.81 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح1846637715.39 %
شرکت توسعه معادن روي ايران 6222740351.86 %
جمع8415243670.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا منفرد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نوروز لقماني شهميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد علاماتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح326039اصلیابراهيم بلالي0059131012عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي شيمي آلي
شرکت کالسيمين1762اصلیحميد علاماتي0056568002عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي350293اصلیموسي مجيدي2162473976نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد مالي
توسعه معادن روي ايران2972اصلیرضا منفرد 4281259521عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت تکنولوژي
سرمايه گذاري انديشه محوران203970اصلیاحسان اله شريفي0533188903رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس مهندسي صنايع

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۳,۳۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۴,۴۴۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶۴,۴۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۰,۴۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۴۳,۸۰۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۳,۸۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱۱,۸۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۰۰
سرمایه
۱۲۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,500,000 2,400,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,620 520 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت. پرداخت حق حضور اعضاي کميته حسابرسي در سال 1397 بطور ناخالص، بصورت ماهانه با تشکيل حداکثر يک جلسه در ماه مبلغ 000ر400ر2 ريال تعيين شد. مجمع به خانم سواري با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي اقدام و زير دفاتر و اسناد مربوطه را امضا نمايد.