مشخصات
امضا کنندگان: [ Mehdi Gharooni [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي بوعلي سينا - نماد: بوعلي

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/12/09  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/05/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارسشرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس10101336301مهدي قارونيمهدي قاروني1753540186نایب رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيميشرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10101336340قاسم مسعوديقاسم مسعودي2539630979رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت پتروشيمي نوريشرکت پتروشيمي نوري10320059990تقي صانعيتقي صانعي1229672222عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت پتروشيمي مبينشرکت پتروشيمي مبين10320055865اباذر شعبانياناباذر شعبانيان2279333872عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالتشرکت سرمايه گذاري سهام عدالت10300059032قدرت اله فرج پور بي بالاناحمد زارعي2570113549عضو هیئت مدیرهغیر موظف