مشخصات
زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

موضوع: زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به 1399/06/31

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-085 مورخ 1399/06/05 و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1398/10/10 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ میلیون ریال به مبلغ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 3,000,000 میلیون ریال ، ) ، در روز چهار شنبه مورخ 1399/06/19 برگزار خواهد گردید.

 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد