icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه
سرمایه ثبت شده:
23,760,000
نماد:
ميدکو( خاورميانه )
سرمایه ثبت نشده:
5,240,000
کد صنعت (ISIC):
131051
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه

1. 1- ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت مادرتخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان ، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد شرکت اصلي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2- به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند 5 ، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3- برخي از شرکت هاي توليدي گروه (شرکت هاي فرعي) طي سنوات گذشته، از سيستم و رويه مناسب جهت شناسايي و تخصيص هزينه هاي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي هاي واجد شرايط و هزينه هاي مالي دوره و برآورد درآمد و بهاي تمام شده در زمينه فعاليت هاي پيمانکاري برخوردار نبوده اند و صورت هاي مالي در اين ارتباط حسب مورد، تعديل نشده است. هر چند با توجه به موارد فوق، تعديل صورتهاي مالي تلفيقي گروه ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن در شرايط کنوني براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
4. 4- سازمان امور مالياتي از بابت ماليات عملکرد ، حقوق ،تکليفي و ارزش افزوده شرکتهاي فرعي طي سال هاي 1391 الي 1395 جمعا مبلغ 990ر2 ميليارد ريال ( شامل مبلغ 136ر1 ميليارد ريال ماليات ارزش افزوده ) بيش از ذخائر منعکس درصورت هاي مالي مطالبه نموده است . از طرفي شرکت هاي مذکور نيز ادعاي مطالبه مبلغ 489ر1 ميليارد ريال اعتبار مالياتي را دارند که موارد فوق، مورد پذيرش طرفين قرار نگرفته و در حال پيگيري است. همچنين از بابت مبلغ 420 ميليارد ريال مطالبات ادعايي سازمان تامين اجتماعي از شرکت هاي فرعي، ذخيره اي در حساب ها منعکس نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق هرچند تعديل صورت هاي مالي از بابت موارد مشروحه فوق و نيز سنوات رسيدگي نشده ( باتوجه به رويه مورد عمل سازمان هاي ذيربط ) ضروري مي باشد، ليکن تعيين ميزان و اثرات آن بر صورت هاي مالي، منوط به صدور آراء نهايي مي باشد.
5. 5- اقدامات اجرايي و حقوقي انجام شده درخصوص مبلغ 827ر2 ميليارد ريال از حسابهاي دريافتني و پيش پرداخت هاي راکد گروه (شامل مبلغ 723 ميليارد ريال شرکت اصلي) تاکنون منجر به وصول و يا تسويه مطالبات مذکور نگرديده است. همچنين عليرغم اقدامات انجام شده بدليل قطعي نشدن نرخهاي خريد مواد اوليه ( عمدتا مربوط به سنوات قبل شرکتهاي فرعي از شرکت ايميدرو ) صورت تطبيق حسابهاي في مابين با فروشندگان تهيه و ارائه نشده است. در شرايط موجود، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت هاي فوق الذکر بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مشخص نگرديده است.

6. 6- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. 7- نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بند هاي ذيل مشروط نشده است : 1-7- همانطور که در يادداشت توضيحي 2-1-5 و 5-1-5 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، نقل و انتقال قطعي زمين خليج و ساختمان فراز، فروخته شده در سنوات گذشته (شرکت اصلي)، تاکنون بدليل عدم ايفاي تعهدات خريدار مبني بر تسويه ثمن معامله، انجام نشده است. 2-7- همانگونه که در يادداشت 17 صورتهاي مالي منعکس گرديده است، با توجه به شرايط جديد نرخ ارز در کشور و انجام تعديلات لازم بر حسب شرايط مربوطه، تعيين مبلغ قطعي بدهي هاي ارزي در تعدادي از شرکتهاي فرعي، منوط به توافقات آتي با بانک هاي عامل مي باشد .

8. 8- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه گيري" در بالا توضيح داده شده است، با توجه به موارد مطروحه در بند 5، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

9. 9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکتهاي مادر تخصصي پذيرفته شده در فرابورس درخصوص افشاء به موقع صورتهاي مالي سالانه و مياندوره اي حسابرسي شده برخي از شرکتهاي فرعي، افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه، حسابرسي صورتهاي مالي برخي از شرکتهاي فرعي توسط موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس، مفاد ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت، رعايت نشده است.

10آذر1397
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Siavash Mehdipour Roshan [Sign]9119461397/09/14 13:52:13
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Alireza Atoufi [Sign]8005431397/09/14 13:54:37
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741397/09/14 14:01:55