مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-122 مورخ 1398/12/14  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/13  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 3,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 4,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1500000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/08/11 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد