مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پتروشيمي آبادان - نماد: شپترو
موضوع: عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
به استناد ماده 17 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند به منظور شفاف سازی علت نوسان قیمت سهام، شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره 476562 مورخ 1397/07/15 از شرکت درخواست ارایه اطلاعیه شفاف سازی نموده است (پیوست 1).
لکن به رغم پیگیری های انجام شده از ناشر، اطلاعات درخواست شده ظرف مهلت مقرر ارایه نشده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.