مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت دشت مرغاب - نماد: غدشت
موضوع: تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره 611697 مورخ 1398/12/07 ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت 2 ماه را به شرکت تاکید نمود (پیوست 1).
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت 1 ماه دیگر تا تاریخ 1399/02/30 تمدید می گردد.