مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت مارگارين - نماد: غمارگ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/01/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1397/01/27 درمحل  تهران بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي پژوهشگاه صنعت نفت سالن همايش کاسپين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه توسعه اقتصادي رستا112704101.34 %
ساير سهامداران153021311.82 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري263337153.13 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران - سما385346284.59 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر66170179378.77 %
جمع75314267789.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسامه آيت الهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير شفيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد سنگنيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا شمس  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت شکر1010030029سهامی عاماصلیرامين رضايي0041859261عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سهامي قند نيشابور1086044503سهامی عاماصلیمحمد رضا شمس0490190340نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت پاکسان1010036498سهامی عاماصلیامير رضا امامي آل آقا3251259326عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت گلتاش1026024457سهامی عاماصلیاصغر ميرمرتضوي0384037070رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر0102040330سهامی خاصاصلیحسين نيکخواه ابيانه0075233053عضو هیئت مدیرهموظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱,۲۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶۹,۰۹۴
تعدیلات سنواتی
(۴۲,۶۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۲۶,۴۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۸,۴۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۹,۷۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۹,۷۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۳۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۶,۳۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴
سرمایه
۸۴۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت شکرحقوقیسهامی عام1010030029اصلی
شرکت سهامي قند نيشابورحقوقیسهامی عام1086044503اصلی
شرکت پاکسانحقوقیسهامی عام1010036498اصلی
شرکت گلتاشحقوقیسهامی عام1026024457اصلی
شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهرحقوقیسهامی خاص0102040330اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي