مشخصات
امضا کنندگان: [ Fereydon Darvishzadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت نفت پاسارگاد - نماد: شپاس(شپاسار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل  تهران-سعادت آباد-بلوار دريا-خيابان مطهري شمالي-کوچه ساحل2-پلاک37-شرکت نفت پاسارگاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صبا انرژي جهان گستر50000 %
شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا50000 %
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين926530.02 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين24865510.41 %
ساير سهامداران105223991.75 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري25751892542.92 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين30327700550.55 %
جمع57390753395.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي پرتوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مازيار صبحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايـه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري70513سهامی عاماصلیاحمد ابراهيمي1282964178عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين221396سهامی عاماصلیفريدون درويش زاده2754048162نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتر
سرمايه گذاري صبا تامين147960سهامی عاماصلیمنوچهرآقانژاد1287674364عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سازمان بازنشستگي کشوري25819اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گسنرنوين10800021304سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۸۸,۰۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۴۵,۲۲۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۴۵,۲۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۸۵,۲۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۷۳,۲۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۷۳,۲۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۳۳,۲۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۰۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام221396اصلی
سرمايه گذاري صبا تامينحقوقیسهامی عام147960اصلی
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گسنرنوينحقوقیسهامی خاص10800021304اصلی
شرکت ارزش آفرينان تجارت صباحقوقیسهامی خاص14006436769اصلی
شرکت صبا انرژي جهان گسترحقوقیسهامی خاص14006399832اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه