مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ذوب روي اصفهان - نماد: فروي

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/02/21  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/23 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
باماباما10260293195علي احمدي نيريعلي احمدي نيري0079030882رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گروه صنعتي و معدني اميرگروه صنعتي و معدني امير10100747077محمدرضا يحيي آباديمحمدرضا يحيي آبادي3489280776عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
صنعتي آراسته معدنصنعتي آراسته معدن10101885990نصراله کياني رادرضا طاهرخاني4391406772نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
توليدي و صنعتي شاهين روي سپاهانتوليدي و صنعتي شاهين روي سپاهان10260131527حسن اسلامي قانعحسن اسلامي قانع0047172738عضو هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس
تجاري و بازرگاني مواد معدني مينابتجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب10800057950عبدالله پيمان تيموري نياعبدالله پيمان تيموري نيا4284669079عضو هیئت مدیرهموظفليسانس