مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/06  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 675,000 میلیون ریال به‌مبلغ 900,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 225000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/04/24 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد