مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سيمان شرق - نماد: سشرق

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/09/17  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/07/07 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
توسعه سرمايه و صنعت غديرتوسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597علي نوريسعيد خاني پور0061503304عضو هیئت مدیرهغیر موظف دکترا
سيمان کردستانسيمان کردستان10610016139محمدرضا اوليمحمدرضا اولي0943353211عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
سرمايه گذاري ديسرمايه گذاري دي10103837757محمدمهدي ابراهيميمحمدمهدي ابراهيمي6439932047عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سيمان سپاهانسيمان سپاهان10260259140حسن خوشپورحسن خوشپور0045595577رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سرمايه گذاري آذرسرمايه گذاري آذر10103837742حميدرضا امينيحميدرضا اميني0938664913عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس