مشخصات
امضا کنندگان: [ Majid Soleymani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت شاهد - نماد: ثشاهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1396/07/26 درمحل  تهران - خيايان شيخ بهائي جنوبي - شهرک والفجر - خيابان ايرانشناسي - خيابان نهم - پلاک 6 - سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير188213260.7 %
شرکت سهامي بيمه ايران559113712.07 %
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان673000002.49 %
شرکت مدبران اقتصاد1225300004.53 %
مؤسسه اندوخته شاهد197111070072.83 %
جمع223567339782.6 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدمحمدرضاآيت اللهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  باقر ميلاني شيروان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نيمافاضلي تبار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مؤسسه اندوخته شاهد15363اصلیمحمدتقي شريعتي1189754878نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس
شرکت فرآوري وتوسعه ابنيه شاهد116643اصلیمحمدبيگ محمدلو5388786390عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت بازرگاني شاهد116149اصلیمحمدرضا سجاديان0054796989عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت ذخيره شاهد118910اصلیعلي مميزان0052862119عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سعدي185674اصلیاحمد نصيري0049487485رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱۸,۱۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۸۱,۴۶۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۸۱,۴۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴۳,۵۹۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۳۷,۸۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۵۶,۰۳۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۵,۹۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۵۳۰,۱۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۰,۶۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۵۹,۴۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲,۷۰۶,۶۳۲
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,120 1,200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سهامداران محترم ويا وکلاي قانوني آنان مي تواننددرساعات اداري روزهاي دوشنبه وسه شنبه مورخ 24/07/1396و 25/07/1396 به امورسهام شرکت شاهد واقع در :تهران - خيابان شهيداستادمطهري - انتهاي خيابان کوه نور - پلاک 24- طبقه اول جهت دريافت کارت ورود به مجمع مراجعه وياباتلفنهاي 4-88747063 تماس حاصل فرمايند.