مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت کالسيمين - نماد: فاسمين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/05/26 درمحل  خيابان وليعصر بالاتر از سوپر استار نرسيده به چهار راه شهيد چمران (پارک وي ) مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين - کمتر از پنج درصد536763892.68 %
شرکت توسعه معادن روي ايران114800476957.4 %
جمع120168115860.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشاد صبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نوروز لقماني شهميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عماد آبخشک  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت مجتمع ذوب واحياي روي قشم 510اصلیمهدي محمدخاني0054092434نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
شرکت توسعه معادن روي ايران 2972اصلیاسمعيل صالحي4709655480رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 203970اصلیغلامرضا ميرابي6309843648عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي 350293اصلیمحمود عليمحمدي4579565916عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
مهندسي وتحقيقاتي فلزات غيرآهني7130اصلیعلي اصغر علي محمدي4609372819عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۷۱۲,۷۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۳۲۱,۲۲۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۳۲۱,۲۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۳۲۱,۲۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۰۳۳,۹۴۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۰۳۳,۹۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۰۳۳,۹۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۳۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت مجتمع ذوب واحياي روي قشم حقوقیسهامی خاص510اصلی
شرکت توسعه معادن روي ايران حقوقیسهامی عام2972اصلی
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران حقوقیسهامی خاص203970اصلی
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي حقوقیسهامی خاص350293اصلی
مهندسي وتحقيقاتي فلزات غيرآهنيحقوقیسهامی خاص7130اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 60,000 60,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1-معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به اتفاق آراء مورد تنفيذ قرا گرفت . 2-حق حضور اعضاي کميته حسابرسي مبلغ 10ميليون ريال ناخالص به ازاي هر جلسه و حداکثر يک جلسه در ماه مورد تصويب قرار گرفت .