مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سيمان ممتازان کرمان - نماد: سمتاز(سممتاز)
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/27  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 392,040 میلیون ریال به‌مبلغ 600,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 207960 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/05/17 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد